நவராத்திரி 7 ஆம் நாள் மந்திரம் : ஞானத்தை தரும் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

நவராத்திரி 7 ஆம் நாள் மந்திரம் : ஞானத்தை தரும் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

ஓம் சரஸ்வத்யை நமஹஓம் மஹாபத்ராயை நமஹஓம் மஹமாயாயை நமஹஓம் வரப்ரதாயை நமஹஓம் பத்மனிலயாயை நமஹஓம் பத்மா க்ஷ்ரைய நமஹஓம் பத்மவக்த்ராயை நமஹஓம் ஶிவானுஜாயை நமஹஓம் புஸ்த கத்ரதே நமஹஓம் ஜ்ஞான ஸமுத்ராயை நமஹ 10

ஓம் ரமாயை நமஹஓம் பராயை நமஹஓம் காமர ரூபாயை நமஹஓம் மஹா வித்யாயை நமஹஓம் மஹாபாத கனாஶின்யை நமஹஓம் மஹாஶ்ரயாயை நமஹஓம் மாலின்யை நமஹஓம் மஹாபோகாயை நமஹஓம் மஹாபுஜாயை நமஹஓம் மஹாபாக்யாயை நமஹ 20

Read more on this article
  Contact Us
  • 8/267, காமராஜர் தெரு, கருங்குளம், தூத்துக்குடி
  • contact@thamizhpathivugal.com
  • + 91 8667251764
  Follow Us
  About

நாம் தமிழனாக பிறந்து இருக்கிறோம் என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் மார்த்தட்டி பெருமைக் கொள்ள வேண்டும்.